Utvalt

Seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen

Nu är det dags för vår seminarieserie i vårt KLOK-projekt!

Vi har fyra seminarium planerade under hösten 2020 och som sträcker sig till februari 2021. Seminarierna lyfter relevanta och aktuella ämnen inom olika områden för att accelerera ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen. Följande seminarier är planerade och anmälningslänk kommer.

Seminarieserien är kostnadsfri och öppen för alla.

Seminarium 1. Klimatomställning i växtodling – så här gör du
Datum: 22 oktober
Plats: digitalt
Tid: 8.30-11.30
Läs mer här och anmäl dig här.

Seminarium 2. Klimatomställning inom kött & mejeri – så här gör du
Datum: 12 november
Plats: digitalt
Tid: 8.30-11.30
Läs mer här och anmäl dig här.

Seminarium 3. Vad behövs politiskt för ett hållbart lantbruk?
Datum: 4 december
Plats: digitalt
Tid: 8.30-11.30
Läs mer här och anmäl dig här.

Seminarium 4. Klimatomställningen i lantbruket – nya affärsmodeller
Datum: 18 februari
Plats: TBC
Tid: 8.30-11.30
Läs mer här och anmäl dig här – uppdateras.

Utvalt

Affärsmöjligheterna för svenskt hållbart lantbruk

I början av coronakrisen utsågs livsmedelssektorn som en av samhällets bärande sektorer. Lantbruket är en viktig livsnerv, men delar av livsmedelsproduktionen är fortfarande ett hot mot planeten. Lösningen är ett hållbart och lönsamt lantbruk. Hur kan vi bidra till det? Filip Celander, sakkunnig inom gröna näringarna, belyser läget.

Hur påverkar lantbruket klimatet?
– En fjärdedel av alla utsläpp av växthusgaser kommer från jordbruket, som använder 70 procent av vårt färskvatten och är den enskilt största orsaken till avskogning och utarmning av naturliga ekosystem. Lantbruket är också den drivande faktorn bakom antibiotikaresistens och kemikalier från bekämpningsmedel. Även om svenskt lantbruk är klimateffektivt och restriktivt med antibiotika och kemikalier ur ett internationellt perspektiv behöver vi fortsätta omställningen.

Hur kan ett hållbart och lönsamt lantbruk se ut i Sverige?
– Det positiva är att vi vet hur vi ska omvandla lantbruket från planethot med små ekonomiska marginaler till lönsam planetskötare. Det är praktiska lösningar som i många fall redan idag förekommer på gårdar, även i Sverige.

  • Dra nytta av naturliga ekosystemtjänster. Med produktionsmetoder som plöjningsfritt och regenerativt lantbruk bygger vi upp markens egen bördighet genom att nyttja naturliga processer, vilket minskar behovet av mineralgödsel och drivmedel utan att ge avkall på skörden.
  • Hållbar intensifiering. Med åtgärder som precisionsodling och digitala beslutsstödsystem kan marken ge högre produktivitet utan att påverka miljö och klimat negativt.
  • Balans mellan växtodling och djur. En större andel protein i vår kost från växtriket skapar nya affärsmöjligheter för svenska lantbrukare. Enligt en ny rapport växer marknaden för växtbaserade proteinprodukter i rekordfart.
  • Aktiv kolinlagring. Svenska lantbrukare tar betalt för den nettokolinlagring som sker med metoder som lyfts fram i Vägen till en klimatpositiv framtid, bland annat utökad vallodling, energiskog, mellangrödor och tillsats av biokol.
  • Från fossilt till förnybart. Fossilfritt Sverige lanserade nyligen en färdplan för att göra lantbruket fossilfritt med inhemskt producerade bränslen, vars utbyggnad är en affärsmöjlighet för både jord- och skogsbruk.

Några exempel på initiativ här i Sverige?
Lantmännen skriver i Framtidens jordbruk att det redan idag eller inom några få år finns teknik och kunskap för att helt fasa ut de fossila utsläppskällorna och minska klimatpåverkan med 60 procent till 2030, samtidigt som avkastningen ökar. HKScan Sverige har startat Gårdsinitiativet, med åtgärder som både ger en minskad klimatpåverkan och samtidigt är lönsamma för den enskilda gården. Ett spännande projekt är Svensk kolinlagring som bygger en affärsmodell där lantbrukare kan ta betalt för kolinlagring.

2050 arbetar tillsammans med SLU och Jordbruksverket i KLOKKluster för ett lönsamt jordbruk i klimatomställningen. Syftet är att skapa en plattform för att dela kunskap och skapa nya affärsmöjligheter med andra parter i lantbruket som delar visionen om en långsiktigt hållbar och lönsam livsmedelsproduktion.

– På kort tid har ett flertal av Sveriges större gårdar gått med i klustret KLOK och vi ser att det kan bli ett värdefullt utbyte av erfarenheter, avslutar Filip Celander.

Utvalt

Projektet KLOK

Ett långsiktigt hållbart svenskt lantbruk ligger i allas intresse. Sverige ska öka självförsörjningsgraden och samtidigt jobba med klimatförändring, biologisk mångfald och inte minst lönsamhet i alla led. Vi har kommit en bit på vägen och kan stoltsera med lägre klimatpåverkan i livsmedelsproduktionen än många andra länder, men med endast 10 år kvar till att Agenda 2030-målen ska ha uppnåtts är det dags för krafttag i hållbarhetslandskapet. Utmaningarna är många med lösningarna desto fler – ute på gårdarna runt om i landet finns det redan idag nycklar för att klara omställningen till ett lönsamt och hållbart lantbruk. Tyvärr är inte alltid dessa i samma forum.

KLOK ska vara en plattform för alla inom branschen att dela på kunskap och lösningar som tillsammans hjälper oss nå visionen: ett lönsamt jordbruk i klimatomställningen. Ett forum där dagens och morgondagens utmaningar och möjligheter diskuteras. Synergier skapas.

Läs mer här: Bakgrund och syfte

Lyckat första seminarie om klimatomställning i lantbruket

Ett hållbart, lönsamt och långsiktigt lantbruk är i allas intressen!

Idag hade vi ett matnyttigt webbinarium som lyfte klimatomställningen inom växtodlingen.

Mats Tedenvall, 2050 Consulting, började med att ge en bakgrund till klimatfrågan och berättade bland annat att 13% av Sveriges totala utsläpp kan härledas till jordbruket. Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen, berättade vidare om Framtidens jordbruk och de viktiga fokusområdena som behövs för att både öka lönsamheten och minska klimatpåverkan. Georg Carlsson, universitetslektor från SLU, fortsatte prata om hållbar livsmedelsproduktion och vikten av mångfaldiga grödor, systemperspektivet samt balansen mellan växtodling och djurproduktion.

Vi fick sedan höra från Martin Krokstorp som berättade om Krokstorps Gård och det arbete de har gjort med bland annat så kallad ”conservation agriculture” och växtföljd. Han beskrev även de förändringar som de redan sett. Helena Söderqvist och Elisabeth Axelson, 2050 Consulting, presenterade sedan de klimatberäkningar som gjorts på gården och vilka effekter åtgärderna som gjorts har gett, samt vilka framtida åtgärder som ger mest utsläppsminskningar. Avslutningsvis pratade Ulrika Dyrlund Martinsson och Gunnel Hansson från Hushållningssällskapet Skåne om deras Sverigeförsök och de försök som gjorts på Krokstorps Gård.

Det var många intressanta frågor under hela eventet och vi avslutade med en paneldebatt. Hela eventet modererades av Elisabeth Axelson, 2050 Consulting och Sven-Erik Svensson, SLU.

Glöm inte att reda nu anmäla dig till nästa seminarie den 12 november. Mer information finns här.

Länk till inspelningen laddas upp här så småningom.

Från vänster Martin Krokstorp, Elisabeth Axelson och Sven-Erik Svensson.

Seminarium 4. Klimatomställning i lantbruket – nya affärsmodeller

Del 4 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen

Seminariet lyfter följande frågeställningar:
– Hur kan vi skapa länken mellan näringslivet och forskningen kring affärsmodeller i lantbruket? 
– Vilka nya affärsmodeller och intäktsmöjligheter finns redan idag, utöver ren livsmedelsproduktion?

Vi får först lyssna till en introduktion om projektet KLOK, och en bakgrund kring klimatfrågan idag. 
Vi får sedan lyssna till Per Hansson, Kompetenscentrum Företagsfrågor SLU om koppling mellan forskning till näringslivet. Vidare berättar Jessica Johansson, MiljöMatematik, om deras affärsidé. Märta Jansdotter från Gröna gårdar berättar om deras business case. Vi får även höra från Otto von Arnold och hans arbete med Jordberga resurshub. Avslutningsvis får vi höra från Filip Celander, 2050 Consulting, om nya lönsamma affärsmodeller inom lantbruket. 

Seminariet är del i KLOK-projektet, Kluster för lönsamt lantbruk i klimatomställningen. Seminariet leds av 2050 Consulting och Sven-Erik Svensson biosystem och teknologi från SLU Alnarp.

Information uppdateras löpande efter det att talare bekräftar sitt deltagande.

Datum: 18 februari

Tid: 8.30-11.30

Plats: Digitalt

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan finns här – uppdateras.

Seminarium 3. Vad behövs politiskt för ett hållbart lantbruk?

Del 3 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen

Seminariet lyfter följande frågeställningar:
– Vad är fokus inom politiken de kommande åren för ett hållbart lantbruk? 
– Hur påverkas lantbrukarna av EU:s nya CAP (jordbruks- och landsbygdspolitik), den gröna given och återhämtningsplanen?
– Hur kan den coronakrisen påverka fokuset för politikens arbete med lantbruksfrågor?

Vi får först lyssna till en introduktion om projektet KLOK, och en bakgrund kring klimatfrågan idag. Sedan får vi lyssna till flera intressanta talare som lyfter olika områden hur politiken påverkar ett klimatsmart lantbruk.
 
Under seminariet får vi först lyssna till Deniz Butros, konsult på 2050 Consulting, som ger en bakgrund om vad som händer inom EU, gröna given och återhämtningsplanen. 
Därefter berättar Magnus Oscarsson (KD) och Maria Gardfjell (MP) från Miljö- och jordbruksutskottet deras perspektiv på klimatfrågan inom lantbruket. Lars Olsson från Näringsdepartementet berättar sedan om EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP) och de senaste uppdateringarna. 
Efter en liten paus får vi lyssna till Jens Berggren, hållbarhetsexpert från LRF och Camilla Eriksson från Totalförsvarets forskningsinstitut, som ger sina perspektiv på ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen, möjligheter och utmaningar.

Vi avslutar med en intressant paneldebatt med våra talare. 

Seminariet är del i KLOK-projektet, Kluster för lönsamt lantbruk i klimatomställningen. Seminariet leds av 2050 Consulting och Sven-Erik Svensson biosystem och teknologi från SLU Alnarp.

Information uppdateras löpande efter det att talare bekräftar sitt deltagande.

Datum: 4 december

Tid: 8.30-11.30

Plats: Digitalt från Krokstorps Gårds

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan finns här.

Seminarium 2. Klimatomställning inom kött & mejeri – så här gör du

Del 2 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen

Seminariet lyfter följande frågeställningar:
– Hur kan kött- och mejeriproduktionen bli mer hållbar?
– Hur räknar man på jordbrukets klimatpåverkan kopplat till kött och mejeri?
– Hur man kan minska jordbruket klimatpåverkan (goda exempel)?

Vi får först lyssna till en introduktion om projektet KLOK, och en bakgrund kring klimatfrågan idag. Sedan får vi lyssna till flera intressanta talare som lyfter olika perspektiv till klimatomställningen inom kött och mejeri.
Under seminariet får vi lyssna till Jens Thulin från Vismarslövsgården och Johan Ljungquist och Mikael Olenmark från Gårdsfisk (Årets Klimatbonde 2020) berättar om sin verksamhet. Från Skånemejerier får vi höra från Jeanette Flodqvist som berättar om deras hållbarhetsarbete. Från SLU får vi lyssna till Anders Herlin, universitetslektor, som berättar om viktiga hållbarhetsfaktorer inom produktion. Det blir även andra talare som berättar hur de arbetar med klimatomställningen i deras verksamhet. 

Seminariet är del i KLOK-projektet, Kluster för lönsamt lantbruk i klimatomställningen. Seminariet leds av 2050 Consulting och Sven-Erik Svensson biosystem och teknologi från SLU Alnarp.

Information uppdateras löpande efter det att talare bekräftar sitt deltagande.

Datum: 12 november

Tid: 8.30-11.30

Plats: Digitalt

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan finns här.

Seminarium 1. Klimatomställning i växtodling – så här gör du

Del 1 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen

Seminariet lyfter följande frågeställningar:
– Hur kan livsmedelsproduktionen bli mer hållbar?
– Hur räknar man på jordbrukets klimatpåverkan?
– Hur man kan minska jordbruket klimatpåverkan (goda exempel)?

Under seminariet får vi introduktion om projektet KLOK, och en bakgrund kring klimatfrågan idag. Sedan får vi lyssna till Claes Johansson, Lantmännen, som pratar om framtidens jordbruk. Georg Carlsson, SLU Universitetslektor, fortsätter sedan att prata om hållbar livsmedelsproduktion. Ulrika Dyrlund Martinsson och Gunnel Hansson, Hushållningssällskapet Skåne, fortsätter sedan med att berätta om Sverigeförsöken, bland annat det hos Krokstorps Gård. Slutligen presenterar Martin Krokstorps, Krokstorps Gård och 2050 Consulting kring de klimatberäkningar som är utförda på gården. 

Seminariet är del i KLOK-projektet, Kluster för lönsamt lantbruk i klimatomställningen. Seminariet leds av 2050 Consulting och Sven-Erik Svensson, biosystem och teknologi från SLU Alnarp.

Datum: 22 oktober

Tid: 8.30-11.30

Plats: Digitalt från Krokstorps Gårds

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan finns här.

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång