Utvalt

Seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen

Nu är det dags för vår seminarieserie i vårt KLOK-projekt!

Vi har fyra seminarium planerade under hösten 2020 och som sträcker sig till februari 2021. Seminarierna lyfter relevanta och aktuella ämnen inom olika områden för att accelerera ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen. Följande seminarier är planerade och anmälningslänk kommer.

Seminarium 1. Klimatomställning i växtodling – så här gör du
Datum: 22 oktober
Plats: Krokstorps Gård
Tid: 8.30-11.30
Läs mer här och anmäl dig här.

Seminarium 2. Klimatomställning inom kött & mejeri – så här gör du
Datum: 12 november
Plats: TBC
Tid: 8.30-11.30

Seminarium 3. Vad behövs politiskt för ett hållbart lantbruk?
Datum: 4 december
Plats: TBC
Tid: 8.30-11.30

Seminarium 4. Klimatomställningen i lantbruket – nya affärsmodeller
Datum: 18 februari
Plats: TBC
Tid: 8.30-11.30

Utvalt

Affärsmöjligheterna för svenskt hållbart lantbruk

I början av coronakrisen utsågs livsmedelssektorn som en av samhällets bärande sektorer. Lantbruket är en viktig livsnerv, men delar av livsmedelsproduktionen är fortfarande ett hot mot planeten. Lösningen är ett hållbart och lönsamt lantbruk. Hur kan vi bidra till det? Filip Celander, sakkunnig inom gröna näringarna, belyser läget.

Hur påverkar lantbruket klimatet?
– En fjärdedel av alla utsläpp av växthusgaser kommer från jordbruket, som använder 70 procent av vårt färskvatten och är den enskilt största orsaken till avskogning och utarmning av naturliga ekosystem. Lantbruket är också den drivande faktorn bakom antibiotikaresistens och kemikalier från bekämpningsmedel. Även om svenskt lantbruk är klimateffektivt och restriktivt med antibiotika och kemikalier ur ett internationellt perspektiv behöver vi fortsätta omställningen.

Hur kan ett hållbart och lönsamt lantbruk se ut i Sverige?
– Det positiva är att vi vet hur vi ska omvandla lantbruket från planethot med små ekonomiska marginaler till lönsam planetskötare. Det är praktiska lösningar som i många fall redan idag förekommer på gårdar, även i Sverige.

  • Dra nytta av naturliga ekosystemtjänster. Med produktionsmetoder som plöjningsfritt och regenerativt lantbruk bygger vi upp markens egen bördighet genom att nyttja naturliga processer, vilket minskar behovet av mineralgödsel och drivmedel utan att ge avkall på skörden.
  • Hållbar intensifiering. Med åtgärder som precisionsodling och digitala beslutsstödsystem kan marken ge högre produktivitet utan att påverka miljö och klimat negativt.
  • Balans mellan växtodling och djur. En större andel protein i vår kost från växtriket skapar nya affärsmöjligheter för svenska lantbrukare. Enligt en ny rapport växer marknaden för växtbaserade proteinprodukter i rekordfart.
  • Aktiv kolinlagring. Svenska lantbrukare tar betalt för den nettokolinlagring som sker med metoder som lyfts fram i Vägen till en klimatpositiv framtid, bland annat utökad vallodling, energiskog, mellangrödor och tillsats av biokol.
  • Från fossilt till förnybart. Fossilfritt Sverige lanserade nyligen en färdplan för att göra lantbruket fossilfritt med inhemskt producerade bränslen, vars utbyggnad är en affärsmöjlighet för både jord- och skogsbruk.

Några exempel på initiativ här i Sverige?
Lantmännen skriver i Framtidens jordbruk att det redan idag eller inom några få år finns teknik och kunskap för att helt fasa ut de fossila utsläppskällorna och minska klimatpåverkan med 60 procent till 2030, samtidigt som avkastningen ökar. HKScan Sverige har startat Gårdsinitiativet, med åtgärder som både ger en minskad klimatpåverkan och samtidigt är lönsamma för den enskilda gården. Ett spännande projekt är Svensk kolinlagring som bygger en affärsmodell där lantbrukare kan ta betalt för kolinlagring.

2050 arbetar tillsammans med SLU och Jordbruksverket i KLOKKluster för ett lönsamt jordbruk i klimatomställningen. Syftet är att skapa en plattform för att dela kunskap och skapa nya affärsmöjligheter med andra parter i lantbruket som delar visionen om en långsiktigt hållbar och lönsam livsmedelsproduktion.

– På kort tid har ett flertal av Sveriges större gårdar gått med i klustret KLOK och vi ser att det kan bli ett värdefullt utbyte av erfarenheter, avslutar Filip Celander.

Utvalt

Projektet KLOK

Ett långsiktigt hållbart svenskt lantbruk ligger i allas intresse. Sverige ska öka självförsörjningsgraden och samtidigt jobba med klimatförändring, biologisk mångfald och inte minst lönsamhet i alla led. Vi har kommit en bit på vägen och kan stoltsera med lägre klimatpåverkan i livsmedelsproduktionen än många andra länder, men med endast 10 år kvar till att Agenda 2030-målen ska ha uppnåtts är det dags för krafttag i hållbarhetslandskapet. Utmaningarna är många med lösningarna desto fler – ute på gårdarna runt om i landet finns det redan idag nycklar för att klara omställningen till ett lönsamt och hållbart lantbruk. Tyvärr är inte alltid dessa i samma forum.

KLOK ska vara en plattform för alla inom branschen att dela på kunskap och lösningar som tillsammans hjälper oss nå visionen: ett lönsamt jordbruk i klimatomställningen. Ett forum där dagens och morgondagens utmaningar och möjligheter diskuteras. Synergier skapas.

Läs mer här: Bakgrund och syfte

Seminarium 1. Klimatomställning i växtodling – så här gör du

Del 1 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen

Seminariet lyfter följande frågeställningar:
– Hur kan livsmedelsproduktionen bli mer hållbar?
– Hur räknar man på jordbrukets klimatpåverkan?
– Hur man kan minska jordbruket klimatpåverkan (goda exempel)?

Under seminariet får vi introduktion om projektet KLOK, och en bakgrund kring klimatfrågan idag. Sedan får vi lyssna till Linnea Heiskala, Lantmännen, som pratar om framtidens jordbruk. Georg Carlsson, SLU Universitetslektor, fortsätter sedan att prata om hållbar livsmedelsproduktion. Ulrika Dyrlund Martinsson och Gunnel Hansson, Hushållningssällskapet Skåne, fortsätter sedan med att berätta om Sverigeförsöken, bland annat det hos Krokstorps Gård. Slutligen presenterar Martin Krokstorps, Krokstorps Gård och 2050 Consulting kring de klimatberäkningar som är utförda på gården. Seminariet avslutas med rundvandring för de som önskar hos Krokstorps Gård. 

Datum: 22 oktober

Tid: 8.30-11.30

Plats: Krokstorps Gårds

Anmälan finns här.

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång